Valdymas

Visuotinis narių susirinkimas (VNS):
Visi kredito uinijos nariai.

 • Keičia unijos įstatus;
 • Renka ir atšaukia stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius;
 • Pašalina narius iš unijos;
 • Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo;
 • Vertina unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto, vidaus audito tarnybos ataskaitas.
Valdyba:
Rasa Cibulskienė (pirmininkė), Egidijus Bernotas, Audrius Žvybas ir Asta Stankūnienė.

 • Priima naujus narius į uniją;
 • Renka ir atšaukia administracijos vadovą;
 • Organizuoja ir šaukia visuotinius narių susirinkimus;
 • Rengia unijos darbo reglamentus, nustato įkainius už unijos teikaimas paslaugas.

 

Paskolų komitetas:
Martynas Miknaitis (pirmininkas), Laima Vilimaitė-Bernotienė, Kęstutis Abarius

 • Nagrinėja unijos narių prašymus dėl paskolų, svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia siūlymus unijos administracijos vadovui bei valdybai.
Administracijos vadovė:
Kristina Pavliukianec

 • Organizuoja ir vykdo unijos ūkinę finansinę veiklą;
 •  Atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.
Vidaus audito tarnyba
Audrius Lukoševičius
 • Nepriklausomai ir objektyviai tikrina veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertina  KU rizikos valdymą, vidaus kontrolės procesų veiksmingumą, vidaus kontrolės funkcijų įgyvendinimą, numatytą patvirtintose KU vidaus kontrolės organizavimo nuostatose, teikia rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos efektyvumo didinimą;
 • Teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui bei stebėtojų tarybai.